30/05/2022 M?o chuyn gia

NhL?i khuyn chuyn m?n

nhận định kết quả bóng đá 30/05/2022 M?o chuyn gia

D? ?on Betwizad h?m nay

08/07/2022 M?o chuyn gia
19/02/2022 M?o chuyn gia
M?o chuyn gia Betwizad

TH?I GIAN??I CH? NHFt??I1x2K?t qu?
TI?N BOA
🇳 🇴 Na UyObos-Ligaen
17:00Brann7: 0MjondalenHweh
🇳 🇴 Na UyObos-Ligaen
17:00Kfum Oslo3: 0SKEID1dnb
🇳 🇴 Na UyObos-Ligaen
17:00Raufoss1: 0Asane1x
🇳 🇴 Na UyObos-Ligaen
17:00Stabaek1: 0Kongsvinger1
🇸 🇪 Th?y ?i?nSupprettan
18:00Utsiktens1: 1Skovde Aik1x

  1. T? l? c??c   ? T?t c? cc t? l? c??c ??u ? ??nh d?ng Europian (t? l? c??c th?p phan).Chng l t? l? c?a kho?n thanh ton ??y ?? so v?i c? ph?n, ? ??nh d?ng th?p phan.

Cc lo?i c??c ? 1, x, 2 l c??c chnh v ph? bi?n nh?t c?a b?n.

1 l vi?t t?t c?a ??i ch? nh.

X l m?t tr?n ha.

2 ??i di?n cho ??i khch.

Ngoi ra 1x c ngh?a l ??i ch? nh ho?c ??t c??c.

X2 dnh cho ??i khch ho?c v?.

GG c ngh?a l c? hai ??i s? ghi ?i?m

Ng c ngh?a l ch? c m?t ho?c kh?ng c ??i no s? ghi ?i?m

DNB c ngh?a l rt ra kh?ng ??t c??c ng? y khi tr?n ??u k?t thc tr?n ??u, ??t c??c s? b? v? hi?u

Hweh c ngh?a l ??i ch? nh th?ng m?t n?a ho?c ??i ch? nh   ginh ???c t nh?t m?t n?a

Aweh c ngh?a l ??i bng chi?n th?ng m?t n?a ho?c ??i bng ginh chi?n th?ng t nh?t m?t n?a

HT/ft c ngh?a l k?t qu? t? n?a ??u c?a tr?n ??u ??n ton th?i gian c th? l 1/1, 2/2, 1/2, 2/1, x/1, x/2, 1/x, 2/x, x/x

<