18/05/2022 M?o chuyn gia

NhL?i khuyn chuyn m?n

lich bong da world cup 2022 18/05/2022 M?o chuyn gia

D? ?on Betwizad h?m nay

M?o chuyn gia Betwizad
19/06/2022 M?o chuyn gia
14/05/2022 M?o chuyn gia

TH?I GIAN??I CH? NHFt??I1x2Ht/ftCS TIPK?t qu?
TI?N BOAS? L?TI?N BOATI?N BOA
🇩 🇿 AlgeriaLigue 1
16:00Cr Belouizdad1: 0Es setif1 dnb1.371/x2-0
?an M?chS? ?on 1 - Nhm khuy?n m?i
17:30Nykobing0: 1Ng?a21.362/20-4
?an M?chS? ?on 1 - Nhm xu?ng h?ng
17:30Esbjerg2: 3F. Amager1x1.37X/12-1
🇮 🇹 YSerie B - Ch?i Offs
19:00Brescia1; 2Monza1x1.301/13-1
🇪 🇬 Ai C?pPremier League
19:00Ngan hng Qu?c gia Ai C?p0: 0Al ahly2 dnb1.25X/20-2

  1. T? l? c??c   ? T?t c? cc t? l? c??c ??u ? ??nh d?ng Europian (t? l? c??c th?p phan). Chng l t? l? c?a kho?n thanh ton ??y ?? so v?i c? ph?n, ? ??nh d?ng th?p phan.

Cc lo?i c??c ? 1, x, 2 l c??c chnh v ph? bi?n nh?t c?a b?n.

1 l vi?t t?t c?a ??i ch? nh.

X l m?t tr?n ha.

2 ??i di?n cho ??i khch.

Ngoi ra 1x c ngh?a l ??i ch? nh ho?c ??t c??c.

X2 dnh cho ??i khch ho?c v?.

GG c ngh?a l c? hai ??i s? ghi ?i?m

Ng c ngh?a l ch? c m?t ho?c kh?ng c ??i no s? ghi ?i?m

DNB c ngh?a l rt ra kh?ng ??t c??c ng? y khi tr?n ??u k?t thc tr?n ??u, ??t c??c s? b? v? hi?u

Hweh c ngh?a l ??i ch? nh th?ng m?t n?a ho?c ??i ch? nh   ginh ???c t nh?t m?t n?a

Aweh c ngh?a l ??i bng chi?n th?ng m?t n?a ho?c ??i bng ginh chi?n th?ng t nh?t m?t n?a

HT/ft c ngh?a l k?t qu? t? n?a ??u c?a tr?n ??u ??n ton th?i gian c th? l 1/1, 2/2, 1/2, 2/1, x/1, x/2, 1/x, 2/x, x/x

<