01/04/2022 M?o chuyn gia

NhL?i khuyn chuyn m?n

hard support dota 2 01/04/2022 M?o chuyn gia

D? ?on Betwizad h?m nay

04/08/2022 M?o chuyn gia
23/03/2022 M?o chuyn gia
12/04/2022 M?o chuyn gia

TH?I GIAN??I CH? NHFt??I1x2K?t qu?
TI?N BOA
🇳 🇱 H LanErsteedivisie
19:00Roda2: 1Jong Utrecht1
🇵 🇱 Ba LanEkstraklasa
19:30T? ch?c n?ng l??ng slask0: 1Lech PoznanKinh ng?c
🇧 🇪 B?Phan khu ??u tin a
19:45Beerschot VA1: 3Cau l?c b? Brugge2
🇮 🇪 irelandB? ph?n hng ??u
19:45Dundalk2: 0??i h?c Dublin1
🇮 🇪 ireland1. Phan chia
19:45Wexford0: 1Cork City FC2 dnb

  1. T? l? c??c   ? T?t c? cc t? l? c??c ??u ? ??nh d?ng Europian (t? l? c??c th?p phan).Chng l t? l? c?a kho?n thanh ton ??y ?? so v?i c? ph?n, ? ??nh d?ng th?p phan.

Cc lo?i c??c ? 1, x, 2 l c??c chnh v ph? bi?n nh?t c?a b?n.

1 l vi?t t?t c?a ??i ch? nh.

X l m?t tr?n ha.

2 ??i di?n cho ??i khch.

Ngoi ra 1x c ngh?a l ??i ch? nh ho?c ??t c??c.

X2 dnh cho ??i khch ho?c v?.

GG c ngh?a l c? hai ??i s? ghi ?i?m

Ng c ngh?a l ch? c m?t ho?c kh?ng c ??i no s? ghi ?i?m

DNB c ngh?a l rt ra kh?ng ??t c??c ng? y khi tr?n ??u k?t thc tr?n ??u, ??t c??c s? b? v? hi?u

Hweh c ngh?a l ??i ch? nh th?ng m?t n?a ho?c ??i ch? nh   ginh ???c t nh?t m?t n?a

Aweh c ngh?a l ??i bng chi?n th?ng m?t n?a ho?c ??i bng ginh chi?n th?ng t nh?t m?t n?a

HT/ft c ngh?a l k?t qu? t? n?a ??u c?a tr?n ??u ??n ton th?i gian c th? l 1/1, 2/2, 1/2, 2/1, x/1, x/2, 1/x, 2/x, x/x

<