22/05/2022 M?o chuyn gia

NhL?i khuyn chuyn m?n

chia bảng world cup 22/05/2022 M?o chuyn gia

D? ?on Betwizad h?m nay

M?o chuyn gia Betwizad
M?o chuyn gia Betwizad
24/04/2022 M?o chuyn gia

Th?i gian??i ch? nhFt??I1x2K?t qu?
M?o
🇨 🇭 Th?y S?Siu gi?i ??u
15:30Basel2: 1Lugano1x
🏴 🏴 Premier League
16:00Thnh ph? Manchester3: 2Bi?t th? Aston1
🇩 🇩 ?an M?chSuperliga -Championship Group
16:00FC Copenhagen3: 0AalborgHweh
🇮 🇹 YSerie A
17:00Ch?n c?t3: 0Sampdoria1
🇵 🇹 B? ?o NhaTaca de B? ?o Nha
17:15FC Porto3: 1Tondela1

  1. T? l? c??c   ? T?t c? cc t? l? c??c ??u ? ??nh d?ng Europian (t? l? c??c th?p phan). Chng l kho?n thanh ton ??y ?? cho c? ph?n, theo ??nh d?ng th?p phan.

Cc lo?i c??c ? 1, x, 2 l c??c chnh v ph? bi?n nh?t c?a b?n.

1 l vi?t t?t c?a ??i ch? nh.

X l m?t tr?n ha.

2 ng??i ?n p ??i Away.

Ngoi ra 1x c ngh?a l ??i ch? nh ho?c ??t c??c.

X2 dnh cho ??i khch ho?c v?.

GG c ngh?a l c? hai ??i s? ghi ?i?m

Ng c ngh?a l ch? c m?t ho?c kh?ng c ??i no s? ghi ?i?m

DNB c ngh?a l rt ra kh?ng ??t c??c ng? y khi tr?n ??u k?t thc tr?n ??u, ??t c??c s? b? v? hi?u

Hweh c ngh?a l ??i ch? nh th?ng m?t n?a ho?c ??i ch? nh   ginh ???c t nh?t m?t n?a

Aweh c ngh?a l ??i bng chi?n th?ng m?t n?a ho?c ??i bng ginh chi?n th?ng t nh?t m?t n?a

HT/ft c ngh?a l k?t qu? t? n?a ??u c?a tr?n ??u ??n ton th?i gian c th? l 1/1, 2/2, 1/2, 2/1, x/1, x/2, 1/x, 2/x, x/x

<